top of page
דרור1.jpg
( תמ"א 38 (1

הגדוד העברי 24 יבנה

היזם : ניצן פרויקטים.

 

ייצוג 10 בעלים בבניין שהוכרז כמבנה מסוכן. הסכם החיזוק כולל טיפול בהסרת צו מבנה מסוכן.

 

כל הבעלים (100%) חתומים על ההסכם. היזם טיפל בחיזוק המבנה והסרת צו מבנה מסוכן.

 

נחתמו תוכניות ע"י הבעלים לקראת הגשת היתר בניה.

bottom of page